Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 1. Εισαγωγή

Η δημοτική παράταξη εγγυάται τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των μελών της και τρίτων επισκεπτών, καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, είτε αυτά τηρούνται διαδικτυακά είτε στις εγκαταστάσεις της. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (εφ’ εξής «ΓΚΠΔ»), η δημοτική παράταξη γνωστοποιεί την παρούσα νόμιμη και διαφανή πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται κατά την παροχή των υπηρεσιών της προς το κοινό. Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι βασικές αρχές και οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους η δημοτική παράταξη συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει και εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις ή/και ψηφιακά περιβάλλοντα και εφαρμογές, τα οποία ανήκουν στη δημοτική παράταξη και σχετίζονται με τη δραστηριότητα αυτής (ιδίως την τήρηση του ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου μελών της παράταξης).

 1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα που μας παρέχετε, π.χ. τα δεδομένα της διεύθυνσής σας, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα δεδομένα εγγραφής, τα δεδομένα λογαριασμού, τα δεδομένα εφαρμογών ή την ιδιότητα σας, αλλά και τα δεδομένα που επεξεργάζονται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας, π.χ. η διεύθυνση IP σας.

«Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

«Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφ’ όσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η δημοτική παράταξη και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι ο φορέας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ορμή.Όραμα.Ομάδα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν.Κουντουριώτη 19, 54625, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310402340

EMAIL: [email protected]

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας η δημοτική παράταξη φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή της στις διατάξεις και τις αρχές του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τόσο στις τρέχουσες επεξεργασίες όσο και κατά την εισαγωγή νέων μεθόδων επεξεργασίας, όπως νέων πληροφοριακών συστημάτων. Σύμφωνα με τις Πολιτικές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύουν κάθε φορά, η δημοτική παράταξη μπορεί να επικοινωνεί με εσάς με περισσότερους τρόπους (ενδεικτικά, τηλεφωνικά, μέσω μηνυμάτων SMS, μέσω ταχυδρομείου, μέσω internet social media (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr) κα.). Ο τρόπος δικής σας επικοινωνίας με τη δημοτική παράταξη, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας από το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι αποκλειστικά και μόνο μέσω των παραπάνω στοιχείων επικοινωνίας.

 1. Σκοποί και νομικές βάσεις της επεξεργασίας

Η δημοτική παράταξη επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς Πολιτικής Επικοινωνίας.

Η επεξεργασία για τους παραπάνω σκοπούς κατά περίπτωση γίνεται:

 • υπό τη νόμιμη βάση του αρ.6 παρ.1 περιπτ. α’ του ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ (το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς)
 • υπό τη νόμιμη βάση του αρ.6 παρ.1 περιπτ. γ’ του ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ (η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας)
 • υπό τη νόμιμη βάση του αρ.6 παρ.1 περιπτ. ε’ του ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ (η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας)

Επισημαίνουμε ότι η δημιουργία λογαριασμού και η χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου απευθύνονται σε άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, τα οποία δηλώνουν ότι πληρούν το ηλικιακό όριο στο αντίστοιχο πεδίο. Η δημοτική παράταξη δεν συλλέγει εν γνώσει της δεδομένα παιδιών κατά κανένα τρόπο.

 1. Αρχές που τηρούνται κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, αποδεχόμαστε, υιοθετούμε και εφαρμόζουμε τις αρχές επεξεργασίας κατά το αρ.5 ΓΚΠΔ, δηλαδή τα δεδομένα σας :

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),

β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»),

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),

δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),

στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

 1. Αποδέκτες – εκτελούντες την επεξεργασία

6.1. Η δημοτική παράταξη κατά κανόνα δεν κοινοποιεί ούτε διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους. Αποδέκτες των Προσωπικών σας Δεδομένων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην αντίστοιχη Πολιτική Επεξεργασίας, είναι ο επικεφαλής της παράταξης, ως αρμόδιος για την οργάνωση, την διαχείριση, τη λειτουργία της και εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού της.

6.2. Η δημοτική παράταξη είναι δυνατό να αναθέτει σε τρίτους, εκτελούντες την επεξεργασία, την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων προκειμένου για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού της (ενδεικτικά, για την οργάνωση εκδηλώσεων, για τεχνική υποστήριξη, για τη λειτουργία των πληροφοριακών της συστημάτων, για την αποστολή επικοινωνιών κοκ.). Οι σχετικές αναθέσεις γίνονται κάθε φορά με τήρηση των προϋποθέσεων του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι εκτελούντες την επεξεργασία δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ούτε επιτρέπεται να διαβιβάζουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων συνοψίζονται ενδεικτικά στα κάτωθι:

Το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από τη δημοτική παράταξη για τα Προσωπικά σας Δεδομένα που διατηρεί, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

Το δικαίωμα στη διόρθωση

Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στη δημοτική παράταξη για να διορθώσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα που τυχόν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Το δικαίωμα στη διαγραφή

Εφόσον η δημοτική παράταξη δεν υποχρεώνεται από κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας. Ειδικότερα, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δύναται να ασκηθεί όταν: α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από εσάς και για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητείτε, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ) δε χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους προαναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων και σε συναφείς περιπτώσεις

Το δικαίωμα άρσης της συναίνεσης

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από τη δημοτική παράταξη ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν την ανάκλησή της.

H δημοτική παράταξη θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την διευθέτηση του αιτήματος που θα υποβάλλετε χωρίς καθυστέρηση, και να σας ενημερώσει σχετικά.

Η δημοτική παράταξη έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνήστε στο [email protected]

 1. Cookies

Η δημοτική παράταξη χρησιμοποιεί cookies στον Διαδικτυακό Τόπο. Την Πολιτική Χρήσης Cookies, στην οποία μεταξύ άλλων παρέχονται και οδηγίες για τη ρύθμιση των cookies μπορείτε να την βρείτε σε ειδικό αρχείο της ιστοσελίδας.

 1. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Αθήνα, 2106475600, www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.

 1. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Ενδιαφερομένων

Η παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων Ενδιαφερομένων είναι δημοσιευμένη στον Διαδικτυακό Τόπο της δημοτικής παράταξης (https: ……….). Έχει σκοπό να ενημερώσει τους Ενδιαφερόμενους για τη δημοτική παράταξη, όπως αυτοί ορίζονται στην Γενική Πολιτική Επεξεργασίας,  για τις επεξεργασίες των Προσωπικών τους Δεδομένων.

Οι ορισμοί και οι υπόλοιποι όροι της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας ισχύουν, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικά στους όρους που ακολουθούν:

α. κατηγορίες των δεδομένων

Η δημοτική παράταξη συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων των Ενδιαφερομένων:

 • Ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό, κινητό, email), χώρα, περιφέρεια, Δήμος, διεύθυνση, επάγγελμα, επαγγελματική κατάσταση, οικονομικά στοιχεία, προσωπικά ενδιαφέροντα.
 • δεδομένα περιήγησης και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) της τερματικής συσκευής σας κατά την περιήγησή σας στο site μας
 • δεδομένα επικοινωνίας που δηλώνετε για την επικοινωνία μαζί σας
 • οικονομικά δεδομένα (ποσό δωρεάς, ΑΦΜ, τραπεζικοί λογαριασμοί, αριθμοί καρτών).

Το σύνολο αυτών των Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας (ενδεικτικά, για τη συμμετοχή σε εκδήλωση της δημοτικής παράταξης, για την άσκηση δικαιωμάτων του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων).

β. Χρονικό διάστημα διατήρησης

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά, κατά το χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητος για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τα παραπάνω, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε την ιδιότητα του μέλους της δημοτικής παράταξης και ενεργό το λογαριασμό σας στον ιστότοπο, για το χρόνο που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή για το χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μαζί σας αντίστοιχα. Τέλος, τα οικονομικά δεδομένα στο πλαίσιο της δωρεάς – οικονομικής ενίσχυσης προς της δημοτικής παράταξης διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις ως ισχύουν.

Τα δεδομένα σας διατηρούνται στις εγκαταστάσεις του φορέα μας σε φυσική ή κατά περίπτωση ψηφιακή μορφή.

γ. Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων των Ενδιαφερομένων είναι όσοι αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (6.1).

Η δημοτική παράταξη, αναλόγως του σκοπού κάθε φορά της επεξεργασίας, μπορεί να αναθέτει την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των Ενδιαφερομένων σε εκτελούντες αυτή, όπως για παράδειγμα για την οργάνωση μιας εκδήλωσης ή κατά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πληροφοριακό της σύστημα. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι του αντίστοιχου άρθρου της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (άρθρο 6.2).

δ. Δικαιώματα Ενδιαφερομένων

Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν το σύνολο των δικαιωμάτων που τους παρέχει το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ενδεικτικά, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, άρσης της συγκατάθεσης).

Ειδικά σε σχέση με το δικαίωμα διαγραφής επισημαίνεται το έννομο συμφέρον της δημοτικής παράταξης στη διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων των Ενδιαφερομένων μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής τυχόν αξιώσεων.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνήστε στο ……..

 1. Φόρμα επικοινωνίας

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα επικοινωνίας και να λάβετε πληροφορίες. Σας προτρέπουμε να μη μας αποστέλλετε μηνύματα που περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες για εσάς ή για τρίτους.

 1. Αναθεωρήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η δημοτική παράταξη διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η δημοτική παράταξη θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στη νέα Πολιτική Απορρήτου και η επικαιροποιημένη Πολιτική θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. Επικοινωνία – Αιτήματα – Παράπονα

Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

Για την υποβολή παραπόνου ή καταγγελίας σχετικά με παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600, Φαξ: 210 6475628, e-mail για γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων: [email protected], γενικό e-mail: [email protected]